top of page
  • Eric M.

Zulu 2013 - Grander nou lam!


Sak moman ki nou ti ansam enn ti zafer ti pe traverse Kouma dir ti partaz nou lam souvan nou ti pe inspire Nou partaz lespri grander lam ki ti pe deroule Kouma dir ti konn nou kamwad depi 100 banane Souvan dan nou konversation ti ena boukou kestion Pa souvan ti trouv solition, nou lespri tro plane Parfwa nou ti analize, nou fini par riye Nou napa ti bann gran lespri nou ti viv dan simplisite Pourtan boukou letan finn pase Sakenn ti finn fer so sime Souvan defwa dan mo pense Enn ti flas traverse Enn zafer pa kapav aste se lamour avek lamitie Pa ti ena boukou materiel nou ti ena zoli lide Souvan defwa ti pe koz Lennon, Luther King, Bob Marley … Nou ti ena boukou respe zot ti zis apre bondie Letan to trap to lagitar Mo trap mo plim mo papie Mo ti asize ar mo ti fam anba enn pie badamie Nou toulede ti pe pez nou nam mo ti pe frot so lipie Parfwa enn ti flas traverse kokin tou mo pense Ramenn mo leker ek mo lam lwin lwin dan lepase Pourtan boukou letan finn pase Sakenn ti finn fer so sime


17 vues0 commentaire
bottom of page